1. Wniosek o skierowanie na pobyt dzienny składa się w ośrodku pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę, lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu w raz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie a także orzeczenie o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 
2.  W przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu prowadzonego przez właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania powiat lub inny podmiot na jego zlecenie, ośrodek pomocy społecznej gminy miejsca zamieszkania osoby przesyła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej  dokumenty , o których mowa w pkt. 1, wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.
 
3. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
4. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący, oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego, oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z następującymi jednostkami
 

Środowiskowy Dom Samopomocy  tel: 18 33 34 380
GOPS w Laskowej tel: 18 33 33 025