Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, Typu A i B.

Typ A dla uczestników przewlekle psychicznie chorych, Typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom funkcjonuje od 1 października 2006 roku.  Przeznaczony jest dla 28  osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa i innych gmin.

Zajęcia organizowane są od poniedziałku do piątku, przez sześć godzin dziennie, a pozostały czas przeznaczony jest na przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienia opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach. Głównym celem działań ŚDS jest podniesienie kompetencji i usamodzielnienie osób z zaburzeniami psychicznymi, tak aby w perspektywie miały szanse funkcjonować w środowisku rodzinnym i lokalnym, uwzględniając możliwości uczestników.

Zakres usług obejmuje w szczególności

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym:
a) trening dbałości o wygład zewnętrzny,
b) trening nauki  higieny,
c) trening kulinarny,
d) trening umiejętności praktycznych,
e) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
a) kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi sąsiadami z innymi osobami w czasie zakupów w środkach komunikacji publicznej w urzędach, w instytucjach kultury.

3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu w tym:
a) rozwijanie zainteresowań literatura, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem,
b) udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych

4. Trening umiejętności społecznych w tym:
a) kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, b)  kształtowanie zachowań celowej aktywności,
c) prowadzenie treningów zachowań społecznych.

4. Poradnictwo psychologiczne.

5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

7. Niezbędna opieka.

8. Terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia).

9. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. Usługi w domu świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.